• مشخصات پیشنهاد دهنده

 • اطلاعات مربوط به پژوهشگر/مجری (مدیر پروژه):

 • اطلاعات مربوط به دانشگاه/پژوهشکده / مرکز تحقیقاتی/شرکت:

 • اطلاعات مربوط به استاد تعهد آور / استاد راهنما :

 • اطلاعات مربوط به پژوهشگران:
 • نام و نام خانوادگیمسئولیت در پروژهارگان/سازمان/شرکتتخصصسمت سازمانی 
 • نام و نام خانوادگیمسئولیت در پروژهتخصصسمت سازمانیواحد 
 • عنوان طرحمحل اجراتاریخ پایان 

 • اطلاعات مربوط به طرح / پروژه تحقیقاتی

 • خدمات پشتیبانی طرح / پروژه

 • برنامۀ زمانبندی و پیشرفت کار پروژه
 • Accepted file types: jpg, doc, docx, xls, xlsx, png, pdf, Max. file size: 3 MB.

 • هزینه های پرسنلی
 • نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیساعت پیش بینی شده به منظور همکاری در پروژهحق الزحمه در ازای یک ساعت (ریال)کل هزینه 

 • هزینۀ ابزار و کالای مورد نیاز
 • نام تجهیزشرکت و کشور سازنده یا فروشندهتعدادقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال) 

 • هزینۀ مواد مصرفی
 • نام موادشرکت و کشور سازنده یا فروشندهمقدارقیمت واحد (ریال)قیمت کل (ریال) 

 • هزینۀ آزمون و آزمایش
 • نوع آزمون یا آزمایشدستگاه مورد نیازتعداد دفعات آزمون یا آزمایشتعداد(ساعت/نمونه)واحد(ساعت/نمونه)هزینه(ریال) 

 • هزینۀ مأموریت ها و مسافرت ها
 • هدف از مأموریتازبهمدت اقامت (روز)هزینه (ریال) 

 • خلاصه هزینه ها
 • Accepted file types: jpg, doc, docx, xls, xlsx, png, pdf, Max. file size: 3 MB.

 • رزومۀ
 • نام و نام خانوادگیسال تولدمقطع تحصیلیرشته تحصیلیمؤسسه / دانشگاهکشورسال اخذ مدرک 
 • Accepted file types: jpg, doc, docx, xls, xlsx, png, pdf, Max. file size: 3 MB.
 • (گزینه من ربات نیستم را انتخاب کنید)