فولاد اکسین خوزستان
برنامه تولید سالیانهتولید واقعی سالیانهدرصد تحقق
290,840321,113110%
air_03

کشتی سازی

ورق های فولادی جهت کشتی سازی، با استاندارد کیفیت KR

معرفی کامل