کارخانه و دفتر اصلی
تلفن های تماس06132909000-9
نمابر32909102 (061)
پست الکترونیکinfo[at]oxinsteel.ir
روابط عمـومی32909000-3610 (061)
داخلی مسئول سایت3610
شماره اقتصادی411334898817
شناسه ملی10102888400
شماره ثبت248247
آدرساهواز- کیلومتر ۱۰ جاده بندر امام خمینی (ره)
کد پستی61788-13111
واحد فروش و بازاریابی
تلفن های مستقیم329090021 (061)

آخرین اخبار