کارخانه و دفتر اصلی
تلفن های تماس06132909000-9
نمابر32909102 (061)
پست الکترونیکs.koochakzadeh[at]oxinsteel.ir
روابط عمـومی32909000-3610 (061)
مدیر روابط عمومیs.ghorbanzadeh[at]oxinsteel.ir
مسئول سایتs.koochakzadeh[at]oxinsteel.ir
داخلی مسئول سایت3636
شماره اقتصادی411334898817
شناسه ملی10102888400
شماره ثبت248247
آدرساهواز- کیلومتر ۱۰ جاده بندر امام خمینی (ره)
کد پستی61788-13111
واحد فروش و بازاریابی
تلفن های مستقیم329090021 (061)

اطلاعات اقتصادی

شماره اقتصادی
۴۱۱۳۳۴۸۹۸۸۱۷
شناسه ملی
۱۰۱۰۲۸۸۸۴۰۰
شماره ثبت
۲۴۸۲۴۷

مشخصات حساب های بانکی