هر یک از کارکنان توان فکری و اندیشه ای منحصر به فرد دارد که این قدرت و توان ذهنی نوعی سرمایه برای سازمان تلقی می شود و نظام مشاركت پیشنهادات راهکاری برای استفاده از این سرمایه است.

نظام مشاركت پیشنهادات به كاركنان اجازه داده می شود به جای اینكه همیشه مدیریت و رهبری شوند از توانایی های خود استفاده کنند، فكر كنند و قوه خلاقيت خود را بكار اندازند و در تصمیم گيريها مشاركت و دخالت داشته باشند.

استفاده از توان فکری افراد علاوه بر پیشرفت سازمان موجب تعالی و پیشرفت خود فرد نیز میشود.

که در شرکت فولاد اکسین خوزستان کارکنان کوشای زیر در این زمینه پیشرو می باشند:

ردیفنام و نام خانوادگیتعداد پیشنهاد
۱ مهدی شهنی 195
2 ایمان محمدزاده 37
3 مهدی پورملکی 37
4 ابوذر ساالری 33
5 سعید برفر 31
6 سید امین جزایری 29
7 سلمان حمیدی 23
8 ابوذر عباسی 22
9 حسین جابری 21
10 روح الله خسروی 20
11 حکیمه نژاد زائری 20
12 عبدالعلی فرجادمهر 17
13 هادی شاهدی 16
14 جمال سیاهپوش 14
15 شهروز غالیان 14
16 جاسم باوی 13
17 حسین کریمی 13
18 داود غالمی 13
19 رضا دارابی 13
20 یعقوب غالمی 13