شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > فولاد اکسین فولاد پاک (چرخه حیات محصول)

محصولات شرکت فولاد اکسین خوزستان، پس از طی طول عمر و پس از مستعمل شدن، دارای قابلیت بازیافت و قابلیت بکارگیری مجدد در فرایندهای تولید و عمرانی و بدون آسیب به محیط زیست هستند.

کلیه فرایندهای شرکت فولاد اکسین خوزستان حسب الزامات سازمان حفاظت محیط زیست و ISO14001:2015 از قبیل خروجی دودکشها، صوت زیست محیطی، اندازه گیری، پایش برنامه ای و کنترل می شوند.

نظرات

آخرین نظرات