شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > فولاد اکسین خوزستان صنعت سبز، پرچم سلامت، تحقق ايمني

کریم ثابتی مدیر واحد سلامت و ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت فولاد اکسین خوزستان در گفتگو با نشریه مسیر اوج اهم اقدامات این واحد را تشریح کرد، وی گفت: واحد «HSE» (سلامت، ايمني و محيط زيست) وظيفه نظارت بر حُسن اجراي قوانين و الزامات قانوني مرتبط با کارفرما را بر عهده دارد. همچنين ايجاد محيطي ايمن، سالم و به دور از بيماري هاي شغلي، در کنار جلوگيري از حوادث، جزو ماموريت هاي مهم و اصلي اين واحد محسوب ميشود. همچنين تدوين دستورالعمل هاي محيط زيستي، مديريت پسماندها و ضايعات توليدي کارخانه، نظارت بر حامل هاي انرژي، انجام گشت ها و پايش هاي زيست محيطي، رسيدگي به مصدومان و بيماران سرپايي و واکنش در شرايط اضطراري دستاوردهاي مهم واحد «HSE» فولاد اکسين در زمينه محيط زيست محسوب ميشوند.

واحد «HSE» شامل شش بخش بهداشت حرفهاي، ايمني، محيط زيست، اورژانس، آتش نشاني و سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق مي شود. اين واحد، به عنوان يکي از مهمترين واحدهاي فولاد اکسين، با گسترش توليد و سودآوري طي دو سال اخير، توانسته است سهم بسزايي در اجراي برنامه هاي شرکت داشته باشد. اقدامات و دستاوردهاي مهم واحد سلامت و ايمني فولاد اکسين عبارت اند از انجام مستمر نيازسنجي آموزشي براي ارتقاي آگاهي و دانش کارکنان به منظور تحقق اهداف سلامت و کاهش حوادث، انجام طب کار کارکنان مطابق مادة 92 قانون کار و با اولويت بيماري هاي مزمنِ غير واگيردار هم چون چاقي، ديابت، فشار خون، نارسايي کبد و… با پوشش 8/99 درصد، ارزيابي عوامل زيان آور محيط کار شامل عوامل فيزيکي (نور، صدا و…)، شيميايي، ارگونوميکي، بيولوژيک و رواني، تعبيه تهويه موضعي، بهبود وضعيت روشنايي، پروژه کاهش صدا، پروژه هاي ارگونومي و حمل بار، کنترل ارتعاش و کاهش استرس حرارتي، تهيه دستورالعمل هاي انجام کار به روش ايمن، پيگيري تامين لوازم حفاظت فردي (PPE)، مديريت حوادث احتمالي، انجام گشتهاي «VIP»، پايش‎ها و کنترل هاي حفاظتي و کنترل هاي ايمني پيمانکاران.

دستاوردهاي واحد «HSE» در سال 1398
اخذ عنوان «HSE» برتر استان از سازمان صمت، اخذ عنوان گواهينامه صنعت سبز کشــوري در حــوزه محيـط زيسـت، اخذ گواهينامه شرکت برتر در پيشگيري از شيوع ويروس کرونا در استان از وزارت بهداشت، رسيدن به شاخص شدت حادثه صفر (سالي بدون حادثه شديد)، بهبود شاخص «BMI» و آنزيم هاي کبدي در بيماري هاي مزمنِ غير واگيردار، اخذ گواهينامه مسئول بهداشت حرفه اي برتر استان و برقراري ارتباط با ذينفعان در حوزه «HSE» از مهمترين دستاوردهاي واحد «HSE» فولاد اکسين خوزستان در سال 1398 محسوب ميشوند.

محيط زيست و «HSE»
ارزيابي شاخص هاي آلاينده هاي محيط زيست، که چهار مرتبه در سال انجام مي شود، بر اساس قانون خود اظهاري در پايش سازمان حفاظـت محيـط زيسـت کشوري صورت مي پذيرد. شرکت فولاد اکسين خوزستان در حوزه آب، هوا، خاک و صوت نيز هيچ گونه آلايندهاي ايجاد نمي کند و عملا تهديدي براي منطقه محسوب نمي شود. از طرف ديگر، تدوين دستورالعمل هاي محيط زيستي، اندازه گيري و مديريت جنبه هاي زيست محيطي، مديريت پسماندها و ضايعات توليدي کارخانه، نظارت بر حامل هاي انرژي، انجام گشت ها و پايشهاي زيست محيطي، رسيدگي به مصدومان و بيماران سرپايي، تامين داروهاي مورد نياز، رعايت پروتکل هاي بهداشتي و واکنش در شرايط اضطراري جزو دستاوردهاي مهم واحد «HSE» فولاد اکسين در زمينه محيط زيست به حساب مي آيند. کنترل سيستمها و تجهيزات اتوماتيک و دستي اعلام و اطفاي حريق، پايش مستمر همه پتانسيل هاي بروز آتش سوزي و انجام مانورهاي امداد و نجات موجب افزايش ميزان آمادگي اين واحد براي مقابله با حوادث و آتش سوزيها شده است.
همچنین واحد «HSE» در زمينه پيشگيري از شيوع ويروس کرونا، اقدام به تشکيل «کميته واکنش در شرايط اضطراري کرونا» کرد که با انجام اقدامات دقيق و کارشناسي شده، آماري خيره کننده در مبارزه با اين ويروس از خود بر جاي گذاشت و مورد تقدير وزارت بهداشت قرار گرفت.

چشم انداز واحد «HSE»
از ديگر دستاوردهاي واحد «HSE» فولاد اکسين خوزستان اين است که تاکنون نه تنها شکايتي از طرف مجموعه وزراتخانه هاي کار، بهداشت و صمت نداشته، بلکه در مواردي مورد تقدير نيز قرار گرفته است. بنابراين، به دليل دستاوردهاي متعدد اين واحد و توجه سازمانها به عملکرد آن، ترديدي باقي نمي ماند که در چشم انداز بلندمدت فولاد اکسين خوزستان، عملکرد واحد «HSE» به فراتر از آمار امروز ارتقا خواهد يافت.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات