شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > نفرات برتر مسابقات جام دهه فجر شرکت فولاد اکسین خوزستان
9 فروردین 1397
کد خبر: 3776

اسامی کارکنان موفق در جام فجر 1396

اسامی کارکنان موفق در جام فجر 1396

ردیفنام و نام خانوادگیواحدرشته ورزشیرتبه
1خانم عرفانیآموزشدارتاول
2خانم آشناگرخدماتدارتدوم
3خانم حسین زادهآموزشدارتسوم
4حسن طرفینقلیهدارتاول
5رامتین احمد زادهآرمان ساحلدارتدوم
6عدنان بریهیتولیددارتسوم
7عباس ابراهیمیتولیدشطرنجاول
8علی گلشنتولیدشطرنجدوم
9ایوب دزفولیتولیدشطرنجسوم
10مجید صالحی HSEپینگ پنگاول
11مجید عبائیتولیدپینگ پنگدوم
12علی دوستانیHSEپینگ پنگسوم
13عباس ابراهیمیتولیدمچ اندازیاول
14مجتبی باقریتولیدمچ اندازیدوم
15حسن بیکدلیHSEمچ اندازیسوم
16رامتین احمد زادهپیمانکارشنااول
17احمد کردانیپیمانکارشنادوم
18رضا الماسیکرینشناسوم
19حسن محمدیاداریبازی های رایانه ایاول
20رضا شرفهروابط عمومیبازی های رایانه ایدوم
21سعید کوچک زادهروابط عمومیبازی های رایانه ایسوم
22حکیم سخریخدماتقویترین مرداناول
23احمد حیدریسرورققویترین مرداندوم
24مجتبی باقریتولیدقویترین مردانسوم
25تیم استنداستندفوتسالاول
26تیم کرینکرینفوتسالدوم
27تیم انبارهاانبارهافوتسالسوم
28والیبالاول
29والیبالدوم
30والیبالسوم
31رضا الماسیکریندومیدانیاول
32سید یعقوب موسویخدمات صنعتیدومیدانیدوم
33روح الله ممبینیکریندومیدانیسوم

{gallery}varzesh{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات