شرکت فولاد اکسین خوزستان > بدون مجموعه > برخی از پروژه های تعریف شده

 

⦁ امکان سنجی انجام فرایند کلدینگ ورق در شرکت فولاد اکسین خوزستان
⦁ استقرار مدیریت دانش در شرکت فولاد اکسین خوزستان
⦁ بررسی روشهای اقتصادی فرآوری پوسته های اکسیدی حاصل از فرآیند نورد
⦁ تولید فولادهای فوق ریزدانه از طریق فرآیند ترمومکانیکال شرکت فولاد اکسین خوزستان
⦁ کاهش مصرف انرژی در شرکت
⦁ شبیه سازی فرآیند های عملیات حرارتی و پیش بینی خواص ورق های فولادی

نظرات