شرکت فولاد اکسین خوزستان > پایگاه مقاومت بسیج شهید نوری شرکت فولاد اکسین