شرکت فولاد اکسین خوزستان > شهید گمنام در فولاد اکسین