شرکت فولاد اکسین خوزستان > سال جهش تولید با مشارکت مردم