شرکت فولاد اکسین خوزستان > تفاهم نامه با بانک صادرات