شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > نوسازی کانکس تعاونی مصرف کارکنان

باعنایت به رسالت تعاونی مصرف کارکنان مبنی بر خدمت رسانی بهتر و رفاه حال مشتریان عزیز ، زیباسازی کانکس تعاونی با رایزنی های انجام شده توسط واحد محترم امور مهندسی در دستور کار قرارگرفت.موارد نوسازی متشکل از رنگ آمیزی دیوارها،تغییر کف کانکس و نصب سقف کاذب ؛ پیرو تعامل صورت گرفته با آن امور محترم می باشد.از واحدهای محترم برق و اتوماسیون صنعتی،حراست و تاسیسات شرکت فولاداکسین خوزستان که ما را در این امر یاری رساندند پیشاپیش کمال تشکر و قدردانی را داریم.

نظرات