شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > عقد قرار داد همکاری با تعاونی مصرف کارکنان

تکفو در نظر دارد برای حمایت از کسب و کار خانواده خود بامعرفی شما عزیزان به سایر همکاران زمینه ساز رونق کسب و کارتان را فراهم نماید.لذا بدین منظور توانایی،تخصص و حرفه خود را به همراه نام و نام خانوادگی به سامانه شماره۵۰۰۰۴۰۱۴۰۰۱۴ پیامک  نمایید.

امید است در شرایط کنونی در مبارزه با ویروس کرونا با یکدیگر همدل باشیم.

نظرات