شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > خدمات الکترونیک تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان

باهمکاری واحد محترم ICT بمنظور تسهیل در ارائه خدمات تعاونی مصرف کارکنان و آسایش پرسنل محترم ، تمامی فرم های تعاونی(عضویت و معرفی نامه) در پرتال ایجاد گردید.همکاران میتوانند بامراجعه به پرتال از خدمات تعاونی بصورت غیر حضوری و بدون مراجعه به مکان تعاونی مصرف بهره ببرند.امید است به زودی شاهد تکمیل شدن و اضافه نمودن فرایندهای دیگر نیز باشیم.

نظرات