شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > جلسه هییت مدیره و مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان بامعاون اجتماعی بنیاد برکت کشور

بامیزبانی تعاونی مصرف و بامشارکت روابط عمومی شرکت فولاداکسین خوزستان،جلسه ای باحضورمعاون اجتماعی بنیاد برکت کشور و هیئت همراه برگزارگردید.ناطقی مدیرعامل تعاونی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، گزارش مختصری از جلسات قبلی با مقامات استانی بنیادبرکت را بیان کردند.

هدف این نشست هم اندیشی و بررسی راهکارهای تعامل در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت فولاداکسین خوزستان و بهره مندی از پتانسیل های موجود بیان شد.

نظرات