شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > تامین ارزاق رزمایش مومنانه توسط تعاونی مصرف

حسب دستور مدیرعامل محترم شرکت فولاداکسین خوزستان مبنی بر تامین ارزاق رزمایش مومنانه توسط تعاونی مصرف،ماتوانستیم درکمتر از سه روز،۱۰۳۰۰بسته کالایی برابر با ۱۰۳۰۰۰قلم را تحویل نماییم که چنین آماری تاکنون بی سابقه و منحصر بفرد میباشد.تعاونی مصرف مراتب تشکر خود را ازفرصت دراختیارگذاشته شده اعلام و برای مشارکت های آتی اعلام آمادگی می نماید.

نظرات