شرکت فولاد اکسین خوزستان > تحقیق و توسعه > فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی – Proposal

 

جهت ارائه پیشنهاد پروژه تحقیقاتی، متقاضیان اقدام به تکمیل فرم پیوست شده زیر و ارسال آن به واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد اکسین خوزستان نمایند.

 

نظرات