1- تکنیک ارائه آثار آزاد می باشد.

2-هرمتقاضی می تواند حداکثر در سه بخش هنری شرکت نماید.

3_تعداد آثارارائه شده برای شرکت کنندگان در هر بخش هنری ، حداکثر 3 اثر می باشد.

3_ اگر چند اثر در یک ترکیب ، چیدمان ، پیکره یا ساختاری مرتبط ارائه گردد یک پروژه هنری تلقی میگردد لذا در چنین مواردی فقط یک پروژه انتخاب میشود.

4- شرط حضور یک اثر هنری در بخش رقابت ، ارائه حداقل 3 اثر از طرف شرکت کنندگان در آن بخش به دبیرخانه جشنواره می باشد.

5-درصورتیکه در یک بخش رقابتی کمتراز 3 اثر به دبیرخانه ارسال شود آن بخش هنری از رقابت حذف میشود.

6-هنرمندانی که آثارشان به دلیل حداقل بودن آثارهنری ، از رقابت حذف شود به دلیل حفظ انگیزه و ترغیب و تشویق در مسیر هنر ،گواهینامه معتبر حضور ارائه شده و آثاری که ارزش هنری داشته باشند در کتاب جشنواره چاپ می گردد.

7-درصورت امکان، شرکت کنندگان ، شرح فعالیت (رزومه کاری) خود را دریک صفحه A4 درقالب فایل WORD در سایت جشنواره ارسال نمایند.

8_ترکیب بندی های تقلیدی و کپی برداری صرف ، از آثار هنرمندان بزرگ پذیرفته نمی شود

9_کیفیت تصاویر و کلیپ های ارسالی خصوصا آثار حجمی باید نشان دهنده جزئیات اثر برای شورای محترم هنری جشنواره باشد.

نظرات