شرکت فولاد اکسین خوزستان > جشنواره روابط عمومی > بارگزاری معرفی نامه و آثار هنری

شرگت کنندگان می بایست پس از مطالعه روش ارسال آثار هنری (منوی شماره) ضمن ارسال معرفی نامه از روابط عمومی سازمان متبوع آثار خود را در فرمت ،سایز و مختصات ذکر شده در بخش های قبلی در قسمت ذیل بارگزاری نمایند و پس از دریافت کد رهگیری ،آن را به دبیرخانه اعلام نمایند.بدهی است آثاری که فاقد کد رهگیری وتاییده دبیرخانه باشند از بخش رقابت حذف خواهند شد.

بارگزاری اثرهنری                              بارگزاری معرفی نامه

ارسال رمز (بصورت مثال) bp32er

کد رهیگیری جهت اطلاع به دبیرخانه

………………….

نظرات