22 آبان 1396
کد خبر: 367

۱_شناسایی ، بهره مندی وگسترش تمام ظرفیت های هنری موجود در خانواده بزرگ صنعت فولاد کشور و استفاده بیشتر از ظرفیت های هنری ایشان در برنامه های سازمانی

۲_رشد و شکوفایی ، ارتقاء و تعالی استعدادهای پیدا و پنهان هنرمندان شاغل صنعت فولادکشور

۳_ایجاد روحیه نشاط ،همدلی در بین پرسنل و خانواده های محترم ایشان جهت شرکت و همگرایی برای حضور در بخشهای مختلف جشنواره

۴_ایجاد تعامل ، همبستگی ، بالندگی ، کسب تجربه و شناخت بیشتر هنرمندان صنعت فولاد نسبت به یکدیگر در سراسر کشور

۵_معرفی برترین های هربخش هنری به مراکز تخصصی هنری در استان و کشور

۶_پوشش های وسیع و جذاب خبری برای نشان دادن سطح کارآمدی نیروها و توان بالای هنری هنرمندان صنعت فولاد کشور در گستره سازمانی ،استانی و ملی

۷_شکوفایی و ترغیب هنرمندان صنعت فولاد کشور برای تلاش بیشتر در زمینه های هنری مورد علاقه درمسیر حرفه ایی شدن

۸-ایجاد انگیزه ،شکوفایی و ترغیب هنرمندان صنعت فولادکشور برای آغاز فعالیت های مطلوب در گستره ملی و جهانی۱_شناسایی ، بهره مندی وگسترش تمام ظرفیت های هنری موجود در خانواده بزرگ صنعت فولاد کشور و استفاده بیشتر از ظرفیت های هنری ایشان در برنامه های سازمانی

۲_رشد و شکوفایی ، ارتقاء و تعالی استعدادهای پیدا و پنهان هنرمندان شاغل صنعت فولادکشور

۳_ایجاد روحیه نشاط ،همدلی در بین پرسنل و خانواده های محترم ایشان جهت شرکت و همگرایی برای حضور در بخشهای مختلف جشنواره

۴_ایجاد تعامل ، همبستگی ، بالندگی ، کسب تجربه و شناخت بیشتر هنرمندان صنعت فولاد نسبت به یکدیگر در سراسر کشور

۵_معرفی برترین های هربخش هنری به مراکز تخصصی هنری در استان و کشور

۶_پوشش های وسیع و جذاب خبری برای نشان دادن سطح کارآمدی نیروها و توان بالای هنری هنرمندان صنعت فولاد کشور در گستره سازمانی ،استانی و ملی

۷_شکوفایی و ترغیب هنرمندان صنعت فولاد کشور برای تلاش بیشتر در زمینه های هنری مورد علاقه درمسیر حرفه ایی شدن

۸-ایجاد انگیزه ،شکوفایی و ترغیب هنرمندان صنعت فولادکشور برای آغاز فعالیت های مطلوب در گستره ملی و جهانی

نظرات