1_شرکت نمودن ارکان جشنواره در بخش رقابت ممنوع می باشد.

2_شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کلیه مقررات جشنواره می باشد.

3_تاریخ تولید و خلق آثار هنری در همه بخش های رقابتی بدون محدودیت سالیانه می باشد.

4_چنانچه در هر مرحله ایی از انتخاب آثار ، مغایرتی با قوانین جشنواره اثبات گردد شورای هنری جشنواره ، آن اثر را از ادامه رقابت بازخواهد داشت.

5- علامندان جهت ارائه آثارشان در نمایشگاه (توانمندی های هنرمندان صنعت فولاد کشور) می بایست در چهارچوب های مناسب با آثار هنری خود (قاب و…) ارائه نمایند.

6_ معرفی و ارسال آثار هنرمندان فقط از طریق روابط عمومی شرکت های فولادی امکان پذیر است.

7_ فقط کارمندان صنعت فولاد کشور و اعضاء محترم درجه اول خانواده های پرسنل ایشان اجازه شرکت درجشنواره را خواهند داشت.

8_ آثار هنرمندان بدون داشتن کد رهگیری و تائیدیه از دبیرخانه ، در رقابت ها شرکت داده نخواهد شد.

9_جشنواره برای آقایان و بانوان بصورت مشترک برگزار خواهد شد.

10_کلیه اهداف ، برنامه ها ، روش ها و مدل های اجرایی هر رشته هنری در هر بخش رقابت با مطالعه بررسی و مشورت از صاحبنظران و پیشکسوتان رشته های مربوطه نگارش شده و در فراخوان ها از ماه ها قبل به سایر شرکت های فولادی ارسال خواهد شد.

11_ خانواده درجه اول برای افراد مجرد فقط شامل خود فرد بوده و برای افراد متاهل شامل همسر و فرزندانش می باشد که صحت و سقم این مهم با ارائه کپی شناسنامه به روابط عمومی سازمان متبوع خود می باشد.

12_ ارسال معرفی نامه از طرف روابط عمومی ها به دبیرخانه جشنواره به منزله تایید سازمانی بودن ایشان و خانواده های محترمشان می باشد. لذا دبیرخانه جشنواره مسئولیتی درقبال صحت وسقم این مهم ندارد.

13_ به جهت سلامت آثار هنری ، روابط عمومی های محترم شرکت های فولادی علاوه بر بارگزاری جداگانه هراثر هنری و معرفی نامه در سایت جشنواره ، می بایست دریک نامه رسمی به ضمیمه لیست نام خانوادگی وبخش رقابتی مورد نظر شرکت کنندگان خودرا به دبیرخانه ارسال نمایند.

نظرات