·آخرین مهلت ارسال آثار هنری مورخ 30/11/96 می باشد.بدهی است کلیه آثار ارسالی و بارگزاری شده در سایت جشنواره که بعد از سی ام بهمن ماه هزارو سیصدونود و شش ارسال شود از شرکت در بخش رقابت حذف می گردد.

نظرات