شورای سیاستگزاری جشنواره بر این باور است ، هنرمندان دارای روح لطیف ،وجدان بیدار بشری و چشم های نگران جامعه هستند،از این رو دغدغه های زندگی هنری آنان براساس رفع چالش ها،نقص ها و بیان مشکلات جامعه با ابزار هنر می باشد به همین جهت همیشه دست مایه آثار هنری ایشان از بهترین موضوعات جامعه بوده است. لذا به جهت بالندگی ، رشد ، تعالی و استفاده از تمامی تفکرات و سلیقه های هنری ،موضوع سایر بخش های رقابتی جشنواره آزاد می باشد.