شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > شروع حسابرسی تعاونی مصرف کارکنان


پیرو قرارداد تعاونی مصرف با موسسه حسابرسی و خدمات مالی مشاوره ای سینافکر باموضوع حسابرسی صورت های مالی سال۹۸ ، از تاریخ ۱/۷/۹۹ موسسه مزبور شروع بکار خود را تعاونی آغازنمود.

به منظور برگزاری مجمع سالیانه باید فرایند حسابرسی و صورت های مالی رسیدگی و تنظیم شود که این امر برای اولین بار در تعاونی مصرف کارکنان در حال انجام می باشد.پس از ارائه گزارش توسط موسسه حسابرسی در اسرع وقت مجمع برگزار خواهد شد.

نظرات