میلیون ها هم وطن ایرانی تحت پوشش تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، مستمری بگیران و کارکنان زحمتکش و سرمایه گذاران بانکی ذینفعان فولاد اکسین خوزستان هستند و از موفقیت ها و سود این شرکت بهره‌مند شده اند.