صبح روز سه شنبه 3 اسفندماه 1400 برنامه مسیر پیشرفت با حضور مهندس آسیابان مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان از شبکه استانی سیمای خوزستان پخش شد.