سامانه رزرواسیون فولاد اکسین

همکار ارجمند
با توجه به این که در هر دوره اعزام تعداد محدودی از کارکنان به نوبت انتخاب می شوند
نام شما در این دوره از سهمیه ها نمی باشد.
با تشکر
روابط عمومی