پیرو قرارداد تعاونی مصرف با موسسه حسابرسی و خدمات مالی مشاوره ای سینافکر باموضوع حسابرسی صورت های مالی سال۹۸ ، از تاریخ ۱/۷/۹۹ موسسه مزبور شروع بکار خود را تعاونی آغازنمود.

به منظور برگزاری مجمع سالیانه باید فرایند حسابرسی و صورت های مالی رسیدگی و تنظیم شود که این امر برای اولین بار در تعاونی مصرف کارکنان در حال انجام می باشد.پس از ارائه گزارش توسط موسسه حسابرسی در اسرع وقت مجمع برگزار خواهد شد.