شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهیرااز طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1 - شرحمختصرکارتأمینچهاردستگاهریچاستاکرویالیفتتراکحداقل 40 تنبههمراهمگنتودیگرمتعلقات.

2 – مدتپیمان : مدتکلپيمانیکسالشمسیمیباشد.

3- مبلغبرآورد : مبلغبرآورد112.337.000.000ریالمیباشد.

4- مبلغتضمینشرکتدرمناقصهمبلغتضمینشرکتدرمناقصه5.000.000.000 ریالمیباشد.

5 - شرایطمتقاضی :

1-5)داشتنشخصیتحقوقی

2-5) داشتنتواناییمالیوفنیجهتانجامخدماتاینپیمان:

*لازمبهذکراستشرکتهایمتقاضیمیبایستنسبتبهدریافتپرسشنامهارزیابیکیفیپیمانکارانبصورتحضوریویامراجعهبهسایتشرکتبهنشانیwww.oxinsteel.ir قسمتامورقراردادهااقدامنمودهوپسازتکمیلفرمارزیابیکیفی،حداکثریکهفتهپسازنشرآگهی،ضمنارائهدرخواستکتبیهمراهبامدارکمشروحهذیل :

گواهیتاییدصلاحیتمعتبرازادارهکارواموراجتماعی .

اساسنامهشرکت،آگهیتاسیسوآخرینتغییراتمربوطه.

فهرستسوابقکاریمفید،معتبرومرتبطباموضوعمناقصهباارائهقراردادهایمنعقدهومفاصاحسابهایمربوطه.

ارائهشناسهملی،کداقتصادیوگواهیارزشافزوده.

ارائهمدارکیدالبردارابودنخطمشیونظاممدیریت HSE

ارائهصورتهایمالیحسابرسیشده.

گواهیتاییدصلاحیتایمنیازادارهکارواموراجتماعی.

سایرتوانمندیها.

بهآدرس : اهواز– کیلومتر 10 جادهاهواز،بندرامامخمینی – کدپستی : 13111-61788  و  صندوقپستی : 1733-61775  شرکتفولاداکسینخوزستان –  ادارهامورقراردادهامراجعهویاارسالنمایند.

لازمبهتوضیحاست : پسازبررسیمدارکمربوطه (ارزیابیفنی،اسنادمناقصهبهمتقاضیانواجدشرایطتحویلخواهدشد.

بدیهیاستارائهسوابقومدارکفوقهیچحقیبرایمتقاضیانایجادنخواهدکرد.    

ضمناًمتقاضیانمیتوانندجهتکسباطلاعاتبیشترباشمارهتلفن (32909107-061 ) تماسحاصلنمایند.                                                      

                                                                                              حقوقیقراردادها