تعدادپرسنل :۱۶ نفر

عمدهوظایف پرسنل نگهداشت محیط شامل موارد زیر است:

نظافت مناطق مختلف شرکت شامل دفاتر اداری،جاده ،راهروها ، آسانسور و...

شارژکردن مخازن مایع صابون

تخلیه و جابجایی مخازن زباله

نظافت جادها

جابجایی وسایل پرسنل شرکت (میز و صندلی و کامپیوتر )

انتقال زباله ها و مواد دور ریختنی و غیر قابل مصرف به خارج از مجموعه.

تفکیک زباله ها.

این قسمت زیرمجموعه واحد خدمات و رفاه می باشد

{gallery}talashgaran 3{/gallery}