آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به مشاور واجد شرایط واگذار نماید.
1 - شرح مختصر کار: طراحی و استقرار نظام جامع بهره‌وری
2 – مدت پیمان : مدت اجرای پیمان یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ شروع بکار توسط کارفرما می باشد.
3-دوره تضمین : دوره تضمین یکسال شمسی می باشد .
4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 675.000.000 ریال می باشد.
5- پیش پرداخت: قرارداد 25% پیش پرداخت دارد.
6 - شرایط متقاضی :
6-1)داشتن شخصیت حقوقی
6-2)داشتن سوابق موثر در حوزه مهندسی صنایع و نظام مدیریت بهره وری یا قابلیت بکارگیری نفرات کلیدی در این حوزه
6-3)داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان:
* لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.oxinsteel.irقسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک هفته پس از نشر نوبت دوم آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل:
- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.
- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.
- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.
- ارائه اظهار نامه های مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده.
- سایر توانمندیها.
به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788 و صندوق پستی: 1733-61775 شرکت فولاد اکسین خوزستان – اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.
لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی بازرگانی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.
بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061) تماس حاصل نمایند.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها