شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1 - شرح مختصر کار: طراحی، نصب و راه اندازی دستگاه مکانیزم برگردان ورق
2 – مدت پیمان : مدت اجرای پیمان 8/هشت ماه از تاریخ ابلاغ شروع بکار توسط کارفرما می باشد.
3-دوره تضمین : دوره تضمین یکسال شمسی می باشد .
4- مبلغ برآورد : مبلغ تقریبی برآورد ، ( 143.000.000.000 ریال ) می باشد .
5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4.500.000.000 ریال می باشد .
6- پیش پرداخت: قرارداد 25% پیش پرداخت دارد.
7 - شرایط متقاضی :
7-1)داشتن شخصیت حقوقی
7-2) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان :
* لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.oxinsteel.ir قسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک هفته پس از نشر آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :
- گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی .
- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.
- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.
- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.
- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE
- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.
- گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.
- سایر توانمندیها.
به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788 و صندوق پستی : 1733-61775 شرکت فولاد اکسین خوزستان – اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.
لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی بازرگانی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.
بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها