شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1 - شرح مختصر کار: تست التراسونیک دستی ورق های ضخامت بالا

2 مدت پیمان : مدت کل پيمان سه/3 سال شمسی می باشد و شامل سه/3 دوره یکساله بوده که قرارداد در پایان هر دوره با رضایت کارفرما و توافق طرفین قابل تمدید و تعدیل برای دوره ی بعد خواهد بود.

3- مبلغ برآورد : مبلغ تقریبی برآورد برای سال اول ( 23.348.000.000 ریال  ) می باشد .

4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال می باشد .

5 - شرایط متقاضی :

1-5)داشتن شخصیت حقوقی

2-5) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان .

*  لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی  www.oxinsteel.irقسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر پنج روز پس از نشر آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :

- گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.

- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.

- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.

- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.

- گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.

- سایر توانمندیها.

به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788  و  صندوق پستی : 1733-61775  شرکت فولاد اکسین خوزستان –  اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.

لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.

بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.    

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.       

 

مدیریت امور حقوقی و قراردادها