شرکت فولاد اکسین خوزستان

مزایده شماره 01/401/800

آگهی مزایده فروش محصولات فرعی

بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد ضایعات سرباره ای، دوده و نخاله های ساختمانی ضلع شمالی به مقدار تقریبی 450،000 مترمکعب موجود در محل کارخانه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند؛
لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اعلام آمادگی، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده، در زمان تعیین شده به آدرس زیر مراجعه نمایند :

1- محل اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات : اهواز کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی(ره) شرکت فولاد اکسین خوزستان واحد فروش و بازاریابی شماره تماس 06132909000 داخلی 3805
2- زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 04/02/1401 لغایت 06/02/1401 از ساعت 10 صبح تا ساعت 13:00 بعدازظهر
3- زمان تحویل پاکات : مورخ 17/02/1401 از ساعت 10 صبح لغایت 13:00 بعدازظهر
4- مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 1،000،000،000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده و یا واریز به حساب شرکت فولاد اکسین خوزستان
5- قیمت اسناد : 500،000 ریال جهت شرکت در مزایده واریز گردد.
6- واریز به حساب شماره 1000129999 بانک تجارت به نام شرکت فولاد اکسین خوزستان
7- به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مبهم و پیشنهاداتی که با برگ مشخصات و شرایط معامله مغایرت داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان