شرکت انجام مندرج در این آگهیرااز طریق مناقصه عمومی به  واجد شرایط واگذار نماید

- شرح مختصر کارانجام خدمات برشکاری اسلب و ورق- بسته بندی سرورق و نمونه آزمایشگاهی- خدمات ریگری در انبارها- اپراتوری جرثقیل های سقفی- سنگ زنی و برشکاری ورق های تولیدی- انجام خدمات ستادی (آموزش، حقوقی، حراست و ...) و تنظیفات سایت صنعتی و نگهداری فضای سبز شرکت فولاد اکسین خوزستان

2 – مدت پیمان :مدت پيمان یکسال سال شمسی بوده و در صورت رضایت کارفرما قابل تمدید و تعدیل تا سه/3 دوره یکساله می باشد. 

3-برآورد :جهت انجام خدمات فوق تعداد 160 نفر نیروی انسانی بهمراه کلیه تجهیزات و ابزار کارمد نظر می باشد.

4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمینشرکت در مناقصه 6.000.000.000 ریال می باشد .

5 - شرایط متقاضی :

1-5)داشتن شخصیت حقوقی

2-5) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان :

*لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانیwww.oxinsteel.irقسمتامور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک سه روزپس از نشر آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :

گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی .

- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.

- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.

- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.

- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.

- گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.

- سایر توانمندیها.

به آدرس :اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788  و  صندوق پستی : 1733-61775  شرکت فولاد اکسین خوزستان –  اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.

لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.

بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.     

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.                                                      

                                                                                             (( مدیریت امور حقوقی و قراردادها ))