شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1 - شرح مختصر کار: احداث ساختمانهای اسلب یارد و ارسال محصول  

2 – مدت پیمان : مدت کل پيمان شش/6 ماه می باشد .

3- دوره تضمین: دوره تضمین دوازده/12 ماه می باشد.

4- مبلغ برآورد : مبلغ برآورد 18.400.000.000 ریال   می باشد(بر اساس فهرست بهای سال 1400).

5-مبلغ پیش پرداخت: به میزان 20% مبلغ قرارداد پیش پرداخت دارد.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900.000.000 ریال می باشد .

7 - شرایط متقاضی :

1-7)داشتن شخصیت حقوقی

2-7) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان :

*  لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی  www.oxinsteel.irقسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک هفته پس از نشر آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :

- گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی .

- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.

- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.

- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.

- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.

- گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.

- سایر توانمندیها.

به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788  و  صندوق پستی : 1733-61775  شرکت فولاد اکسین خوزستان –  اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.

لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.

بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.    

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.                                                      

 

                                                                                                (( مدیریت امور حقوقی و قراردادها ))