آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1 - شرح مختصر کار: احداث جاده آسفالت1 VH و تکمیل سایر جاده های ضلع شرقی
2 – مدت پیمان : مدت کل پيمان 10/ده ماه می باشد .
3- دوره تضمین: دوره تضمین 12 ماه/یکسال شمسی می باشد.
4- مبلغ برآورد : مبلغ برآورد طبق فهرست بهای 99 ( 133.108.000.000ریال ) می باشد .
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6.500.000.000 ریال می باشد .
6-مبلغ پیش پرداخت: 20% مبلغ اولیه پیمان در سه قسط می باشد.
7-رتبه بندی : داشتن حداقل پایه 4 راه و باند و 4 ابنیه الزامی می باشد.
8 - شرایط متقاضی :
1-8)داشتن شخصیت حقوقی
2-8) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان .
لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.oxinsteel.irقسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک هفته پس از نشر آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :
- گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی .
- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.
- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.
- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.
- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE
- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.
- گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.
- سایر توانمندیها.
به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788 و صندوق پستی : 1733-61775 شرکت فولاد اکسین خوزستان – اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.
لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.
بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها