آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به شرکت بیمه ای واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرح مختصر کار:
1-1-بیمه گروهی مازاد درمان برای حدود 4150 نفر(مجموع پرسنل و افراد تحت تکفل)
2-1-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
3-1-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث (جرثقیلهای سقفی و ...)
4-1-بیمه عمر و حادثه گروهی
5-1- بیمه آتش سوزی
2 – مدت پیمان : مدت اجرای پیمان یکسال شمسی از تاریخ ابلاغ شروع بکار توسط کارفرما می باشد.
3- مبلغ برآورد : مبلغ تقریبی برآورد ( 65.792.000.000 ریال ) می باشد .
4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3.200.000.000 ریال می باشد .
5 - شرایط متقاضی :
1-5)داشتن شخصیت حقوقی (فقط شعب سرپرستی استان خوزستان مجاز به اعلام آمادگی هستند)
2-5) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان .
* لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.oxinsteel.irقسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر سه روز پس از نشر آگهی ، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :
- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.
- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.
- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.
- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE
- ارائه سطح توانگری مالی با تایید بیمه مرکزی.
- سایر توانمندیها.
به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788 و صندوق پستی :
1733-61775 شرکت فولاد اکسین خوزستان – اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.
لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.
بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها