شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.1 - شرح مختصر کار: احداث انبار روباز اسلب2 – مدت پیمان : مدت کل پيمان 4/چهار ماه می باشد .3- دوره تضمین: دوره تضمین 12 ماه/یکسال شمسی می باشد.4- مبلغ برآورد : مبلغ تقریبی برآورد ( 16.514.582.750 ریال ) می باشد .5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 800.000.000 ریال می باشد .6 - شرایط متقاضی :1-6)داشتن شخصیت حقوقی2-6) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان . * لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.oxinsteel.irقسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک هفته پس از نشر آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :- گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی .- اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.- فهرست سوابق کاری مفید ، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.- ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.- ارائه مدارکی دال بردارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده.- گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.- سایر توانمندیها.به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788 و صندوق پستی : 1733-61775 شرکت فولاد اکسین خوزستان – اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061 ) تماس حاصل نمایند.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها