نظام مدیریت HSE شرکت فولاد اکسین خوزستان برآن است که در تمام مراحل تولید و دستیابی مشتریان به محصولات، حافظ جان و سلامت و محیط زیست کلیه ذینفعان مرتبط با فرآیند های شرکت فولاد اکسین بوده و در راستای مولفه های زیر در این مسیر قدم های استواری را برمی دارد:


       تعهد و پاسخگویی

    o       انجام پایش های زیست محیطی منظم در هر فصل از سال برای حصول اطمینان از آلوده نشدن محیط زیست.
    o       ارتباط مستمر و پاسخگوی شفاف به مراجع قانونی همانند سازمان محیط زیست و بهداشت

     رعایت حقوق زیست محیطی و سلامت ذینفعان

    o       استفاده از انرژی های پاک و استقرار نظام مدیریت انرژی در سازمان

      خط مشی ها واهداف

    o       تدوین خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه و دریافت گواهینامه IMSجهت اجرای الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت در تمام فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی سازمان

    o       برنامه ریزی و هدفگذاری فرآیندهای زیست محیطی و ایمنی هم راستا با دیگر فرآیندهای سازمان

      مدیریت ریسک

    o       انجام دوره ای ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی براساس OHSAS 18001و ارزیابی جنبه های زیست محیطی براساس ISO 14001

    o       برنامه ریزی جهت کاهش جنبه های بارز زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشتی در اهداف هر ساله HSE

    o       انجام معاینات بدو استخدام و دوره ایی برای اطمینان از سلامت کارکنان سازمان

      نظارت بر عملکردفرآیندها در زمینه های HSE

    o       تدوین دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی

    o       بازرسی و اجرای روش های کنترل عملیات و بازدید دوره ایی از تجهیزات

      کنترل و نظارت برعملکردپیمانکاران و تامین کنندگان

    o       تدوین و اجرای الزامات HSEپیمانکاران

    o       کنترل و نظارت برعملکرد پیمانکاران از طریق ناظران HSEپیمانکار

    o       راهبری الزامات از طریق اجرا و نظارت مجوزات و پرمیت های انجام کار

      بازرسی و کنترل اثربخشی اهداف و بهبودهای صورت گرفته