ردیف

سیستم های در حال جاری سازی

وضعیت

1

  سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه   ISO/IEC 17025

گواهینامه اخذ گردید

2

  سیستم مدیریت کیفیت ارتباط با مشتری ISO 10001,02,03,04

گواهینامه اخذ گردید

3

  سیستم مدیریت کیفیت و نظام جامع آموزش ISO 10015

گواهینامه اخذ گردید

4

  نظام جامع مدیریت استراتژی

گواهینامه اخذ گردید