شرکت فولاد اکسین خوزستان همراه ارتباط مستمر و نزدیک با مشتریان و پاسخگویی متعهدانه را سرلوحه کار خود قرار داده و در این راستا در انواع تماس ها و ارتباطات با مشتریان، خود را ملزم به تعهدات زیر نموده است.