گواهی نامه های بین المللی کسب شده

ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸
مدیریت کیفیت

ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴
مدیریت زیست محیطی

OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ISO ۱۰۰۰۱:۲۰۰۷
مدیریت کیفیت- رضایتمندی مشتری- راهنمایی هایی جهت اصول رفتاری سازمان

ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴
مدیریت کیفیت- رضایتمندی مشتری- راهنماییهایی برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها

ISO ۱۰۰۰۳:۲۰۰۷
مدیریت کیفیت- رضایتمندی مشتری- راهنمایی هایی برای حل اختلاف های خارجی در سازمان ها

ISO/TS ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲
مدیریت کیفیت- پایش و اندازه گیری رضایت مشتری- راهنما

ISO ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹
مدیریت کیفیت- راهنمای هایی برای آموزش

IQNet

شبکه جهانی کیفیت

 

Approval Certificate for Manufacturing Process (KR) گواهینامه تایید فرآیند ساخت

از موسسه KR کره جنوبی

ISO/TS ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰
سیستم مدیریت کیفیت - صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی- ویژه سازمان های تامین کننده محصولات وخدمات

۵S
 نظام آراستگی محیط کار

Approval Certificate for Manufacturing Process (ICS
گواهینامه تایید فرآیند ساخت از موسسه رده بندی ایرانیان

CE
گواهینامه انطباق محصول با الزامات ایمنی و سلامتی اتحادیه اروپا

ISIRI ۳۶۹۴
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری – برای محصول ورق
فولادی گرم نوردیده

ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵
الزامات احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون