نظام مدیریت HSE شرکت فولاد اکسین خوزستان برآن است که در تمام مراحل تولید و دستیابی مشتریان به محصولات، حافظ جان و سلامت و محیط زیست کلیه ذینفعان مرتبط با فرآیند های شرکت فولاد اکسین بوده و در راستای مولفه های زیر در این مسیر قدم های استواری را برمی دارد: