شرکت فولاد اکسین خوزستان > مزایدات و مناقصات > آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات برچیدن لوله های قدیمی

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد انجام خدمات بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این آگهی را از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1 – شرح مختصر کار: انجام عملیات برچیدن لوله های قدیمی و نصب لوله های جدید هیدرولیک و تاسیسات

2 – مدت پیمان : مدت کل پيمان سه ماه می باشد.

3-دوره تضمین : دوره تضمین 6 ماه  می باشد.

4- مبلغ برآورد : مبلغ برآورد براساس فهارس بهاء 1402 ، ( 34.971.000.000 ریال ) می باشد.

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.750.000.000 ریال می باشد.

6 – شرایط متقاضی :

6-1)داشتن شخصیت حقوقی

6-2) داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان:

*  لازم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست نسبت به دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران بصورت حضوری و یا مراجعه به سایت شرکت به نشانی  oxinsteel.irقسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ارزیابی کیفی، حداکثر یک هفته پس از نشر آگهی، ضمن ارائه درخواست کتبی همراه با مدارک مشروحه ذیل :

– گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی .

– اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مربوطه.

– فهرست سوابق کاری مفید معتبر 5 سال اخیر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه.

– ارائه شناسه ملی، کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده.

– ارائه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده 3 سال اخیر.

– گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی.

– سایر توانمندیها.

به آدرس : اهواز– کیلومتر 10 جاده اهواز ، بندر امام خمینی – کدپستی : 13111-61788  و  صندوق پستی : 1733-61775  شرکت فولاد اکسین خوزستان –  اداره امور قراردادها مراجعه و یا ارسال نمایند.

لازم به توضیح است : پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی بازرگانی) ، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.

بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.    

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (32909107-061) تماس حاصل نمایند.        

                                       

 

روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان 

نظرات

آخرین اخبار