22 آبان 1396
کد خبر: 3754

معرفی ، رقابت و تقدیر از توانایی ها ،خلاقیت ها و بروز استعدادهای پیدا و پنهان هنرمندان شاغل ، بازنشسته و خانواده محترم ایشان در صنعت فولاد کشور می باشد.در نهایت معرفی آثار برگزیده در یک نمایشگاه معتبر و معرفی هنرمندان برتر جشنواره به مراکز تخصصی هنری در کشوراست به همین منظور رویکرد جامعه هدف این جشنواره در ۳ بخش قرارگرفته است.

۱_حضور و مشارکت پرسنل شاغل در صنعت فولاد کشور که در یکی ازشاخه های هنری دارای توانایی هایی فارغ از سطح بندی های متداول (حرفه ایی یا آماتور) می باشند.

۲_ حضور و مشارکت اعضا محترم درجه اول خانواده های پرسنل صنعت فولاد کشور که در یکی ازشاخه های هنری دارای توانایی هایی فارغ از سطح بندی های متداول (حرفه ایی یا آماتور) می باشند.

۳_معرفی و تقدیر ازهنرمندان بازنشسته و پیشکسوت صنعت فولاد کشور که در عرصه های ،استانی ،کشوری یا جهانی حائز رتبه و مدال شده اند.

نظرات