* وب سایت جشنواره www.oxinsteel.ir

* صندوق پستی 61775_1733 کد پستی 13111-61788

* کانال تلگرام @oxinsteel_ir

* شماره های تماس 21 الی 2909120 _0613