معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشرفت صنعت یک استان در گرو کار تیمی ، اتحاد و همبستگی است چرا که در اختلاف هیچکس برنده نیست .