دکتر سید میعاد صالحی معاون وزیر کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در شرکت فولاد اکسین حضور یافت.